RÁITEAS MISIN

Meánscoil chónaithe Chaitliceach lán-ghaelach is ea Coláiste Íde.  Ar an ábhar sin, tá an Chríostaíocht mar bhonn leis an oiliúint a tugtar.  Gnáth-chuid den chlár is ea Paidreoireacht, Cúrsaí Spioradálta, an t-Aifreann agus na Sacraimintí.  Tá sé ar intinn againn leanúint leis an bhfealsúnacht atá tugtha dúinn ag Siúracha na Trócaire ag freastal ar óige na scoile.

Is é príomh aidhm Choláiste Íde ná “forbairt an duine ina iomláine”.  Is é an bhrí atá leis seo ná, forbairt ar gach gné de shaol an duine – sóisialta, spioradálta, cruthaitheach, intleachtiúl, aeisteiticiúl, fisiciúil, morálta 7rl.  Mar sin tá sé mar aidhm againn: –

  •  Oideachas leathan a chur ar fáil d’ár scoláirí agus iad d’ullmhú don saol atá rompu.
  • Meas orthu féin a chothú iontu agus tuiscint do dhaoine eile agus do gach rud cruthaithe.
  • Forbairt agus leathnú a dhéanamh ar an gcultúr agus ar dhúchas Gaelach na ndaltaí.
  • Cabhrú leo chun a bheith ina gCríostaithe maithe agus ina saoránaigh dílse.
  • Gach dalta d’ullmhú lena háit a thógaint san sochaí agus a chur ar a cumas tacú suntasach a dhéanamh lena comharsan agus lena timpeallacht.

Chun go dtabharfar na haidhmeanna seo chun críche, oibreomídne,  go rannpháirteach le foireann teagaisc, le foireann an Choláiste, le Cumann na dTuismitheoirí, le tuismitheoirí na scoile, le Séiplíneach na scoile agus leis na daltaí féin.  Cuirfimid timpeallacht idéalach ar fáil chomh fada agus is féidir, a thabharfaidh deis do gach dalta a hábaltacht féin, idir bhuanna agus laigí, a aithint.

Cuirfimid réimse ábhar agus cúrsaí staidéir ar fáil a mbeidh daltaí ábalta tairbhe a bhaint astu le cabhair agus treoir.

Déanfar caomhnú agus forbairt ar an dtraidisiún drámaíochta, an ceol, rincí Gaelacha, díospóireachtaí, cluichí 7rl.  Músclófar aigne na ndaltaí chun labhairt fé thionscnaimh laistigh den scoil, mar shampla, siopa na scoile, Banc na Scoile, Amnesty Idirnáisiúnta 7rl.  Féachaimid chuige go mbeidh togha na n-áiseanna teagaisc ar fáil sa scoil.

Déanfar an cód smachta atá i bhfeidhm sa scoil a chaomhnú go tuisceanach, éifeachtach i dtreo go gcothófar atmaisféar foghlamtha sa scoil agus féin smacht a chabhróidh le fás ‘s aibíocht.

 Aimseofar pleananna ionas go mbeadh na tuismitheoirí rann-pháirteach i saol na scoile, mar shampla, léachtaí, taispeántais agus cúrsaí treoir gairme.

slide-02