Is €6,990 an táille bliantúil chónaithe seacht lá i gColáiste Íde. Tá táillí breise le n-íoc ar nós taisteal, caitheamh aimsir, níochán, dialann scoile agus árachas. Is féidir an táille chónaithe a dhíol i dtrí sciar; sciar i Mí Meitheamh, Mí Lúnasa agus Mí Eanáir. Íochtar na táillí breise ar fad ag tús na bliana. Tá polasaí iontrála ar fáil ar an leathanach “Polasaithe”.  Ba chóir na táillí a íoc go leictreonach ón leathanach baile ar an suíomh idirlinn www.colaisteide.com .

Scoláireacht

Bronntar scoláireacht bliana ar seisear dalta atá ag teacht isteach i mbliain a haon a léiríonn sár chaighdeán sa Ghaeilge nó sna Ealaíon Ghaelach traidisiúnta – ceol, amhránaíocht nó rince. Reáchtáiltear na comórtais dos na scoláireachtaí seo le linn an chéad Lá oscailte i Mí Deireadh Fómhair roimh an bhliain iontrála go Coláiste Íde. Is painéil neamhspleách a bhíonn i mbun na comórtais seo.

Deontais Chónaithe na gCeantar Iargúlta

Faoin scéim Deontais Chónaithe na gCeantar Iargúlta, déantar soláthar deontais a íoc i
leith daltaí a bhfuil a ngnáth-áit chónaithe lasmuigh de raon na seirbhísí iompair phoiblí
chuig scoil a sholáthraíonn saoroideachas oiriúnach dara leibhéal. Tugadh isteach an
scéim dheontais seo in éineacht leis an scéim saoroideachais iar-bhunscoile sa
scoilbhliain 1967/68.
2. Is é cuspóir na scéime ná deis a thabhairt do dhaltaí, atá faoi mhíbhuntáiste de bharr iad
a bheith ina gcónaí i gceantair iargúlta i bhfad ó scoileanna, freastal ar scoil ar an bhonn
chéanna le daltaí nach bhfuil faoin mhíbhuntáiste chéanna.
3. Faoi théarmaí na scéime, is éard is scoil dara leibhéal ná scoil atá aitheanta ag an
Roinn chun críche na cúrsaí teastais atá leagtha síos a sholáthar, a iontrálann a cuid
daltaí do na scrúdaithe Stáit, agus atá faoi réir cigireachta ag an Roinn. Tá an t-eolas ar fad le fáil ar shuiomh idirlinn na Roinne www.education.ie  Circular 0016/2016 

Conas Iarratas a dhéanamh ar Deontas Chónaithe na gCeantar Iargúlta

Ba chóir iarratais a sheoladh ar aghaidh chuig Rannán na Scoileanna, Deontas Cónaithe
na gCeantar Iargúlta, An Roinn Oideachas agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha
Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659.

This post is also available in: English